Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΜΑΘ

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ


Αρθρο 1
α) Ιδρύεται σωματείο υπαλλήλων με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ”.
β) Έδρα του συλλόγου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

Αρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

 1. Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών.
 2. Η ανάπτυξη ταξικής συνείδησης και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων εργαζομένων.
 3. Η βελτίωση και καλλιτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.
 4. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών, η ανάπτυξη των αρχών του ελεύθερου συνδικαλισμού, ο σεβασμός των διεθνών συμβάσεων εργασίας, η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, η πάλη για τη δημιουργία κράτους δικαίου και η προάσπιση της απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης.
 5. Η πάλη για τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο, την εθνική ανερξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική απελευθέρωση και την ειρήνη καθώς και η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και η συμμερτοχή στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.
 6. Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στη Διοίκηση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.


Αρθρο 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

 1. Η δημιουργία επιτροπών μελέτης των προβλημάτων του σωματείου, η έκδοση και κυκλοφορία έντυπου υλικού και η συνεχής ενημέρωση των μελών του.
 2. Η δημιουργία σχέσεων με τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και τον τύπο, για την προώθηση των αιτημάτων του χώρου.
 3. Η συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις και εργατοϋπαλληλικά σωματεία, με σκοπό την προώθηση των ταξικών συμφερόντων των εργαζομένων καθώς και η μελέτη και η συμμετοχή στην αντιμετώπιση των μορφωτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών προβλημάτων του λαού.
 4. Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς κλπ., για την προώθηση αιτημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
 5. Συμμετοχή εκπροσώπων του Σωματείου στα Συμβούλια κρίσεως των μελών του και επιλογής προσωπικού.
 6. Όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αρθρο 4
Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο ΥΜΑΘ (όχι οι αποσπασμένοι σ’αυτό) καθώς επίσης οι έκτατοι με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι ανέξάρτητα από την ειδικότητά τους, που κατέχουν θέση που προβλέπεται από τον Οργανισμό του Υπουργείου. (Π.Δ 92/87)

Αρθρο 5
α) Για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων στο σωματείο, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αίτησης προς το Δ.Σ. του Συλλόγου με όλα τα στοιχεία, όπου θα αναφέρονται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.

β)Το Δ.Σ αφού ελέγξει την αίτηση και την κρίνει βάσιμη, την αποδέχεται με απόφαση εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος, στα μητρώα των μελών του, διαφορετικά απορρίπτεται η αίτηση και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο σε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση από το Δ.Σ. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στην πρώτη Γεν. Συνέλευση, η οποία παίρνει οριστική απόφαση για την παραδοχή ή όχι της αίτησης του ενδιαφερόμενου να γραφεί ή μη γραφεί μέλος στο Σωματείο.

Αρθρο 6
Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το σωματείο:

 1. Μετά από υποβολή αίτησης προς το Δ.Σ όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που το έχουν οδηγήσει στην απόφασή του. Το μέλος που αποχωρεί έχει την υποχρέωση να καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του, τακτικές και έκτακτες μέχρι την ημέρα διαγραφής του και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.
 2. Σε κάθε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο το μέλος παύει να υπηρετεί οργανικά στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και όταν το μέλος συνταξιοδοτηθεί ή παραιτηθεί ή απολυθεί ή μεταταγεί σε άλλο Υπουργείο ή Υπηρεσία ή αν δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης.

Αρθρο 7
Το Δ.Σ. διαγράφει από τα μητρώα τα μέλη που απεβίωσαν ή αποχώρησαν κάτω από τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 όπως και τα μέλη που έχασαν την ιδιότητα του υπαλλήλου του ΥΜΑΘ είτε γιατί παραιτήθηκαν η απολύθηκαν από την υπηρεσία.

1. Κάθε  μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του σωματείου ή εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ ή της Γεν. Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου, έχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις που ορίζονται πιο κάτω:

α) Επίπληξη για πειθαρχικό παράπτωμα
β) Προσωρινή αποβολή από ένα μήνα ως ένα χρόνο σε περίπτωση που συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις.
γ) Οριστική αποβολή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος για την αποβολή και δεν προβλέπεται από το καταστατικό άλλη περίπτωση ανάλογη προς το πειθαρχικό παράπτωμα. Η οριστική αποβολή επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

2. Όλες οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται από την γενική συνέλευση. Το πειθαρχικό παράπτωμα μπαίνει μετά από εισήγηση του Δ.Σ. σαν πρώτο θέμα στην πρώτη συνέλευση που θα γίνει και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση στον ενδιαφερόμενο για να προετοιμάσει την απολογία. Στη περίπτωση της οριστικής αποβολής μπορεί να ασκηθεί η προσφυγή από το μέλος ή προβλεπόμενη απο το άρθρο 88 του Αστ. Κώδικα κατά της σχετικής απόφασης.

Η επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους είναι δυνατή μετά από γραπτή αίτηση του και μετά από απόφαση της πρώτης Γεν. Συνέλευσης.


Αρθρο 8
Τα μέλη του Σωματείου είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν: α)για την εγγραφή τους το ποσό εφ’ άπαξ   @@  Ευρώ στο ταμείο του Συλλόγου β) μηνιαία συνδρομή 1 Ευρώ η οποία καταβάλλεται σε δύο δόσεις κάθε χρόνο και γ) όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά που θα αποβλέπει στην επιδίωξη των σκοπών του Σωματείου.
Τα ποσά για την εγγραφή και την μηνιαία συνδρομή μπορούν να μεταβάλλονται μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και με απλή πλειοψηφία.

Αρθρο 9
Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν : 1) να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του Σωματείου 2)να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και 3) να καταβάλουν εκτός από το δικαίωμα εγγραφής τις μηνιαίες συνδρομές τους στον Ταμία του Σωματείου, όπως και τις πρόσθετες και έκτακτες εισφορές που εγκρίθηκαν από την Γεν. Συνέλευση.

Αρθρο 10

 1. Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις να ελέγχουν σε αυτές τις πράξεις της Διοίκησης, εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ ή της Εκλεκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του Σωματείου και να μετέχουν στις εκδηλώσεις του.
 2. Έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γ. Συνελεύσεις για την λήψη αποφάσεων τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δηλαδή έχουν καταβάλει τις μηνιαίες συνδρομές τους μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής ή Έκτακτης Γ. Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 11
Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 8 του Καταστατικού αυτού, δηλαδή το εφ’άπαξ εγγραφής, οι τακτικές μηνιαίες συνδρομές και οι έκτατες εισφορές όταν αυτές αποφασίζονται από την Γ. Συνέλευση, επίσης οι τόκοι από το κεφάλαιο.
Άλλοι πόροι μπορούν να είναι δωρεές κληροδοτήματα και κληροδοσίες από τα μέλη του Σωματείου ή από άλλα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, εισπράξεις από εράνους, από έντυπα του Σωματείου, από λαχειοφόρους αγορές, από διαλέξεις, και τέλος από οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση στο Σωματείο, που είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Σωματείου.
Η Γ. Συνέλευση με απόφαση της μπορεί να αυξομειώσει τους παραπάνω τακτικούς πόρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ


Αρθρο 12
Όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή και δ) Η Εφορευτική Επιτροπή.

Αρθρο 13
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο πάνω στα όργανα της διοίκησης και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου, ειδικότερα:

 1. Εκλέγει το διοικητικό Συμβούλειο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να παύει τα μέλη των παραπάνω οργάνων, εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής με την προϋπόθεση ότι η παύση τους υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ιδιαίτερα της βαριάς παράβασης των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για τακτική διαχείρηση.
 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό πάνω στο έργο που πραγματοποιήθηκε ή πάνω στη διαχείρηση των οικονομοκών θεμάτων του Σωματείου από το Δ.Σ. όπως και την έκθεση της Ελεκτικής Επιτροπής, αποφασίζει δε για την απαλλαγή των παραπάνω οργάνων και των μελών τους από ευθύνη.
 3. Αποφασίζει πάνω στο θέμα της επιβολής των πειθαρχικών ποινών μελών του Σωματείου, όπως ορίζεται από το άρθο 7 του παρόντος Καταστατικού.
 4. Αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την συμπλήρωση ή τροποποίηση του Καταστατικού και για τη διάλυση του Σωματείου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του παρόντος Καταστατικού.
 5. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου σε Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική οργάνωση.
 6. Αποφασίζει για τη κήρυξη απεργίας
 7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ παίρνονται με ψηφοφορία και η βούληση της πλειοψηφίας αποτελεί ηθική υποχρέωση για τήρηση της από όλα τα μέλη, απόντα ή μειοψηφίσαντα.


Αρθρο 14
Η Γ. Συνέλευση συγκαλείται στη Θεσσαλονίκη με φροντίδα του Προέδρου του Σωματείου, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η πρόσκληση αναρτάται στο πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του ΥΜΑΘ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η διεξαγωγή της. Σε περίπτωση που υπάρχει επείγον πρόβλημα, μπορεί να γίνει σύγκλιση έκτακτης Γ. Συνέλευσης μετά από απόφαση του Δ.Σ ύστερα από 48 ώρες. Η απόφαση της σύγκλισης κοινοποιείται υποχρεωτικά προσωπικά σε όλα τα μέλη εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο. Νομιμοποίηση της απόφασης σύγκλισης επείγουσας Γ.Σ. από το Δ.Σ γίνεται με σχετική απόφαση της Γ.Σ. στη αρχή της συνεδρίασης. Στην πρόκληση είναι απαραίτητο να περιέχονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα και τα θέματα για συζήτηση.

Αρθρο 15
Οι Γ.Σ. είναι τακτικές ή έκτακτες Οι τακτικές πραγματοποιούνται μιά φορά το χρόνο κατά το 1 τρίμηνο οι δε έκτακτες όσες φορές κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. Αν το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με γραπτή αίτηση τους προς το Δ.Σ. στην οποία αναγράφεται και το θέμα για συζήτηση.
Το Δ.Σ έχει την υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να καλέσει την Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) το πολύ μέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα περιεχόμενα στη αίτηση, καθώς και άλλα θέματα που εισηγούνται στη Γ.Σ. κατά την κρίση του Δ. Συμβουλίου. Στη περίπτωση που το Δ.Σ. αρνηθεί κατά τα ανωτέρω να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 96 στον Α.Κ.
Στις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες μπορεί να καλούνται και Εκπρόσωποπι της Κυβέρνησης, πολιτικών παρατάξεων, συνδικαλιστικών ενώσεων, επιστημονικών οργανώσεων κ.λ.π, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν χαιρετισμό ακόμα και να αναφερθούν στα θέματα του Σωματείου, στο τέλος όμως της πανηγυρικής συνεδρίασης και πριν από την κήρυξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης τα πρόσωπα αποχωρούν. Στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δικαιούνται να πάρουν μέρος μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.

Αρθρο 16
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Α.Κ όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να γίνει συζήτηση και να αποφασίζει έγκυρα αν παρίσταται τουλάχιστον το ⅓ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Αν κατά την ορισμένη μέρα και ώρα δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Συνέλευση, χωρίς νέα πρόκληση, μέσα σε επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται τρίτη Συνέλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί έγκυρα να αποφασίσει, αν συμμετέχουν σ’ αυτή μέλη που αποτελούν το ⅓ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Αν κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα δεν υπάρχει απαρτία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν ξανασυγκαλείται παρά μόνο ύστερα από παρέλευση τριών (3) μηνών και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι για τη σύγκλισή της αν αυτό ζητηθεί από τα μέλη.
Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης διαπιστώνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία:
Την καθορισμένη ώρα ο Πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και αφού διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες και καταστατικές διαδικασίες σύγκλισης και καλεί τους παρόντες να εκλέξουν με ανάταση του χεριού από τα μέλη, δύο ψηφοσυλλέκτες, οι οποίοι διαπιστώνουν, αν υπάρχει ή όχι απαρτία με ανάγνωση του καταλόγου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που τους παραδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότηση απαγορεύεται
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Οι αποφάσεις παίρνονται με μυστική ή φανερή ψηφοφορία.
Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου Ελεκτικής Επιτροπης, Αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια οργάνωση, σε επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση , σε έγκριση λογοδοσίας, σε προσωπικά ζητήματα, σε κήρυξη απεργίας, σε παραμονή ή αποχώρηση από σωματειακή ένωση της ημεδαπής ή ευρύτερο επιπέδου και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι πρέπει να αποφασίσει με μυστική ψηφοφορία.
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό λαμβάνεται με σχετική πλειοψησία των παρόντων μελών. Η ισοψηφία θεωρείται αρνητική.
Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα καλύπτουν τον ελάχιστο αυτόν αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Απόφαση Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν στη συνέλευση παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Σε περίπτωση που με απόφαση του Δ.Σ ή μετά από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συγκληθεί Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την  ενοποίηση της με άλλη ομοιεπαγγελματική οργάνωση ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 όσα καθορίζονται παραπάνω. Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την εκχώρηση που θα προκύψει από την ενοποίηση.

Αρθρο 17
Στη Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του 1 τριμήνου του έτους λογοδοτεί το Δ. Συμβούλιο για τα πεπραγμένα της περιόδου που διοίκησε, δια του Προέδρου της.
Γίνεται ανάγνωση του ισολογισμού και απολογισμού της ταμιακής διαχείρισης καθώς και της έκθεσης πάνω στον έλεγχο που έκανε η Ελεγκτική Επιτροπή διαχείριση. Στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός για τα έσοδα και για τα έξοδα της περιόδου που αρχίζει και που υποχρεωτικά τον καταρτίζει το Δ.Σ. Σ’ αυτή τη Γ. Συνέλευση συζητάται και αποφασίζεται και οποιοδήποτε άλλο θέμα που αναφέρεται όμως στην ημερήσια διάταξη όπως έχει καταρτισθεί από προτάσεις θεμάτων και απόφαση της Γ.Σ. για να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Η απόφαση για κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Τα πρόσθετα θέματα συζητούνται μετά το πέρας της διαδικασίας του απολογισμού των εκλογών.

Αρθρο 18
Πρόθεση συμμετοχής στη Γεν. Συνέλευση είναι η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς το το Σωματείο. Η εκπλήρωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί και τη μέρα και ώρα συνόδου της Γ.Σ.
Δικαίωμα συμμετοχής στις Γ.Σ και “εκλέγειν” έχουν και τα νέα μέλη το Σωματείου.
Δικαίωμα “εκλέγεσθαι” έχουν τα νέα μέλη μόνο εφόσον έχουν υποβάλει την αίτηση εγγραφής τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση.

Αρθρο 19
Κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις Γεν. Συνελεύσεις αυτοπροσώπως και εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του. Η ψηφοφορία πάνω στα διάφορα θέματα της Γ.Σ. γίνεται με ανάταση του χεριού από το μέλος ή με μυστική ψηφοφορία.
Με μυστική ψηφοφορία γίνονται υποχρεωτικά:

α) Οι εκλογές Δ.Σ., ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής.

β) Η επιλογή Δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης.

γ) Εγκριση απολογισμού (απαλλαγή).

δ) Προτάσεις μομφής εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ.

ε) Κήρυξη απεργίας.

στ) Προσωπικά θέματα.

ζ) Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση.


Για να γίνει μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα εκτός των παραπάνω πρέπει να αποφασίσει η Γεν. Συνέλευση. Η απόφαση παίρνεται με ψηφοφορία με ανάταση του χεριού, είναι διαδικαστική και μετά την ψήφισή της συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία που διακόπηκε.

Αρθρο 20
1. α) Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) εκλεγόμενο κάθε δύο χρόνια

β) Η εκλογή των μελών του Δ.Σ γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

γ) Το Δ.Σ. που θα εκλέγει, συνέρχεται με επιμέλεια του πλειοωψηφίσαντος συμβούλου το αργότερο σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει δηλαδή ανάμεσα στα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, το Ταμία και τον Αντιπρόεδρο.

δ) Η θητεία των μελών του Δ.Σ είναι διετής. Αρχίζει την ημέρα που συνέρχεται το νέο Δ.Σ για να καταρτισθεί σε σώμα. Από την ημέρα απαλλαγής μέχρι την ημέρα που θα καταρτισθεί το νέο Δ.Σ. σε σώμα ασκεί τυπικά καθήκοντα το παλαιό Δ.Σ.

ε) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο, για τις ζημιές που θα υποστεί αυτό από αμέλεια ή παραδρομή τους, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα παραπάνω εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα παραπάνω μέλη ή δεν παραβρέθηκαν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων από ανώτερη βία, ή διαφώνησαν, οπότε η διαφωνία τους θα πρέπει να έχει βεβαιωθεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων

 3. Το πενταμελές (5) Δ.Σ. αποτελείται από τακτικά μόνο μέλη. Σε περίπτωση αποχώρησης ή ανάκλησης τακτικών μελών αντικαθίσταται αυτά από αναπληρωματικά μέλη που έχουν προέλθει από τις εκλογές μπορούν να αντικατασταθούν (2) το πολύ με αναπληρωματικά Τακτικά είναι τα μέλη που εκλέγονται, αναπληρωματικά δε τα επιλαχόντα με σειρά επιτυχίας.

4. Δικαίωμα να εκλεγούν σαν μέλη του Δ.Σ έχουν τα μέλη του Σωματείου που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο μέχρι την ημέρα που θα υποβάλλουν την αίτησή τους για υποψηφιότητα Εξαιρούνται τα νέα μέλη όπως καθορίζεται στο άρθρο 18 τ.π.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. όπως και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθα.


Αρθρο 21

α) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και η οποία αναγράφει θέματα ημερήσιας διάταξης, έκτακτα δε, όσες φορές παραστεί ανάγκη, ή αν το ζητήσουν τρείς τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτησή τους στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Δ.Σ. το αργότερο μέσα σε επτά (7) μέρες από την υποβολή της αίτησης σ’ αυτόν, αν αρνηθεί, κηρύσσεται κατ’ ανάγκη έκπτωτος, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης που συνεδριάζει σύμφωνα με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αφού προηγηθεί όμως, αίτηση προς το δικαστήριο από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

β) Το Δ.Σ είναι σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον από τα πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία από τους παρόντες, σε ισοψηφία επαναλαμβάνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει ο δικαίωμα να κάνει χρήση διπλής ψήφου. Τα μειοψηφήσαντα μέλη μπορούν να ζητήσουν να γραφτεί στα πρακτικά η άποψή της (sic).

Αρθρο 22
α) Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο στηριζόμενο στους Νόμους και το Καταστατικό, και, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, παίρνει όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση και την λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο, συγκαλεί τη Γεν. Συνέλευση, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., εφαρμόζει το Καταστατικό και συγκροτεί ειδικές επιτροπές για τη μελέτη και προώθηση κάθε θέματος που απασχολεί το Σωματείο.
β) Το Δ.Σ. έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην εποπτεύουσα αρχή, όλα τα οριζόμενα από τους Νόμους στοιχεία, μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, τα οποία πριν από κάθε χρήση είναι απαραίτητο να θεωρηθούν από την Εποπτεύουσα Αρχή.
γ) Εκπροσωπεί το Σωματείο προς τρίτους και το κράτος
δ) Υποχρεώνεται να οργανώνει τις εκδηλώσεις που συνοδεύουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση απεργίας ή στάσεις (sic) εργασίας.

Αρθρο 23
Το 1ο Δ.Σ. έχει την υποχρέωση μέσα στην θητεία του να συντάξει εσωτερικό κανονισμό με τον οποίο καθορίζονται με λεπτομέρειες τα διακαιώματα και οι υπογραφές των μελών, ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών του Σωματείου. Ο εσωτερικός κανονισμός θα εφαρμοσθεί από την Γεν. Συνέλευση.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις αντικαθίστανται με απόφαση του Δ.Σ. από τον κατά σειρά επόμενο αναπληρωματικό σύμβουλο Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. που αποφασίζει την αντικατάσταση καλείται να παραστεί  για να εκφράσει την άποψή του το μέλος που πρόκειται να αντικατασταθεί. Παρόμοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για δύο (2) το πολύ από τους αρχικά εκλεγμένους συμβούλους. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ. εφ’ όσον γίνει αποδεκτή η παραίτησή από το Δ.Σ καλείται να το αναπληρώσει ο κατά σειρά επόμενος αναπληρωματικός Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικός εκλέγει η Γ.Σ αναπληρωματικούς

Αρθρο 25
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια και σε όλες τις κρατικές αρχές, σε οποιαδήποτε σχέση ή διαφορά. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Δίνει το λόγο σ’ αυτούς που τον ζητούν κατά σειρά και τον αφαιρεί από τους εκτρεπόμενους. Θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση όταν κατά την κρίση του είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεκλήσεις (sic). Έχει υποχρέωση να φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλμτα πληρωμής όπως και τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Ο πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που κωλύεται και αυτός, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία σύμβουλο (ο Γραμματέας εξαιρείται). Την Γ.Σ. δεν διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ αλλά ο εκλεγόμενος Πρόεδρος από την Γ.Σ. στην αρχή της συνέλευσης. Την διαδικασία εκλογής Προέδρου Γ.Σ. διεξάγει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αρθρο 26

Ο Γεν Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Σωματείου, φυλάγει το αρχείο και την σφραγίδα του Σωματείου, τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης όπως και το μητρώο των μελών. Υποβάλει κάθε εξάμηνο στο διοικητικό συμβούλιο λεπτομερή κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως

Τον Γεν. Γραμματέα που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Σωματείου και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως
Τον Γεν. Γραμματέα που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ή ο Ειδικός Γραμματέας που διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σε περίπτωση που ο Γ. Γραμματέας δεν μπορεί να επαρκέσει στην διεξαγωγή των εργασιών του Σωματείου. Ο Ειδικός Γραμματέας καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. τα οποία και προσυπογράφει, τηρεί υπεύθυνα όλα τα βιβλία του Σωματείου, λογιστικά και διοικητικά και γενικά διεξάγει όλη την γραφική υπηρεσία του Σωματείου κάτω από τις εντολές του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα.

Αρθρο 27
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή αυτού και εισπράττει τις εισροές των μελών, και όλα τα γενικά έξοδα του Σωματείου. Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή ή εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. και που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Σωματείου. Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα, κατατεθεί στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Σωματείου, έχει το δικαίωμα όμως να κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι δέκα χιλιάδες δρχ. (10 000) για τις τυχόν επείγουσες ανάγκες του Σωματείου.
Η ανάληψη των χρημάτων από αυτά που κατατέθηκαν στην Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Κάθε τρίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων των προηγούμενων τριών μηνών στο τέλος δε του έτους τον απολογισμό της διαχείρισης του ταμείου με βάση του οποίου το Δ.Σ. συντάσσει και κρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό της περιουσίας του Σωματείου. Αν ο Ταμίας  δεν συμμορφώνεται με το άρθρο αυτό και δεν εκτελεί τα οριζόμενα από αυτό, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται μέσα σε οκτώ (8) μέρες.

Αρθρο 28
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε Τριμελή Ελεγκτική επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμείου ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου  το ταμείου. Συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Δ.Σ. και την υποβάλλει δια μέσου του Δ.Σ. στην Γ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή της, εκλέγει τον Πρόεδρο της που διευθύνει τις εργασίες της. Η Εκλεκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της, πάνω στους διενεργούμενους ελέγχους, όπως και οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσονται από αυτή προς την Γ.Σ. Η θητεία της είναι διετής. Αρχίζει και λήγει μαζί με τη θητεία του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αρθρο 29

1. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος η Γ. Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή γίνεται μεταξύ όλων των επιθυμούντων που έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στη Γ.Σ. με ανάταση του χεριού.

Η εκλογή μπορεί να γίνει και με μυστική ψηφοφορία αν κρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι αυτή είναι η επιθυμία της πλειοψηφίας της Γ.Σ. Στην εκλογή η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από τους ψηφοσυλλέκτες που εκλέγονται κατά την διαδικασία του άρθρου 16 του παρόντος.

Πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψηφεί έναντι των άλλων και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται απο τη Γ.Σ. ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ για τη συμπλήρωση του Προεδρείου.

Όταν  η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. εκλέγονται ταυτόχρονα με ψηφοδέλτιο. Το πρακτικό της εκλογής, είτε αυτή είναι φανερή, είτε μυστική, υπογράφεται από τους δύο ψηφοσυλλέκτες και τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. με την ευθύνη των οποίων γίνεται η εκλογή.

 

2. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. μετά την εκλογή του αναλαμβάνει την προεδρία από τον πρόεδρο του Δ.Σ και διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης. Τα καθήκοντα του Προέδρου της Γ.Σ είναι:

α. Προσλαμβάνει από την Γενική Συνέλευση δύο μέλη για πρακτικογράφους.

β. Θέτει για συζήτηση τα θέματα της Γ.Σ. με την σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση, αφού κηρύξει την έναρξη της συζήτησης.

γ. Δίνει τον λόγο κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την εξαρχής αναγραφή των υποψηφίων ομιλητών στην ειδική κατάσταση και τον αφαιρεί από αυτούς που παρεκτρέπονται ή που βρίσκονται έξω από το υπο συζήτηση θέμα.

δ. Ανακαλεί στην πράξη κάθε μέλος που παρεκτρέπεται.

ε. Θέτει σε ψηφοφορία τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και εκφωνεί τα αποτελέσματα

στ. Καλεί το Δ.Σ δια του Προέδρου του, να δώσει απαντήσεις πάνω σε θέματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση και είναι ανάγκη να απαντήσει το  Δ.Σ.

ζ. Είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των πρακτικών και υποχρεούνται στην υπογραφή τους.

η. Απαγορεύεται στο Προεδρείο της Γ.Σ η συμμετοχή στην συζήτηση των θεμάτων  και η με οποιοδήποτε τρόπο έκφρασης γνώμης πάνω στις διάφορες προτάσεις. Επίσης απαγορεύεται στο Προεδρείο της Γ.Σ να κάνει διάκριση μεταξύ των μελών της Συνέλευσης. Η τήρηση των παραπάνω περιορισμών είναι ευθύνη του Προέδρου της Γ.Σ.

θ. Αν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. επιθυμεί να εκφράσει την γνώμη του πάνω σ’ ένα θέμα σαν απλό μέλος, οφείλει να αναθέσει τη διεύθυνση της συζήτησης στον Αντιπρόεδρο, για όση ώρα εκθέτει την προσωπική του γνώμη, αφού δηλώσει πρηγουμένος(sic) ότι ενεργεί σαν απλό μέλος. Με ανάλογη δήλωση και προσωρινή αποχώρηση από το Προεδρείο είναι δυνατόν να εκθέτουν τις απόψεις, για το συζητούμενο θέμα και ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Γεν. Συνέλεσης.

ι. Μετά το τέλος της συζήτησης όλων των θεμάτων κηρύσσει το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης  και παραδίδει υπογεγραμμένα τα πρακτικά στον Πρόεδρο του Δ/κου Συμβουλίου.

 

3.(sic) Οι εκλογές διεξάγονται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο που ορίζεται από το κατά Νόμο αρμόδιο Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ, ως Προέδρου και τρία μέλη που εκλέγονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα εκλογής ως μέλους σ’ αυτήν έχουν όλα τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου που παρευρίσκονται στη Γ.Σ. Πλην των τριών τακτικών μελών εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά κατά σειρά πλειοψηφίας. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει το έργο της διεξαγωγής των εκλογών με πρόσκληση του προέδρου της Γ.Σ ο οποίος κηρύσσει το τέλος των εργασιών της, παραδίδοντας συγχρόνως τα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής συγκροτείται σε Σώμα, με Πρόεδρο τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ παραδίδει στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής δύο βεβαιωμένα από το Δ.Σ για την ακρίβεια αντίγραφα καταλόγου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Παραδίδει επίσης επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της Δευτεροβάθμιας Ένωσης, στην οποία ανήκει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης για τον έλεγχο του μέτρου συμμετοχής στη Δευτεροβάθμια Ένωση.

Για την τελευταία περίπτωση αρκεί και βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Ένωσης στην οποία απαραίτητα πρέπει να βεβαιώνεται το μέτρο συμμετοχής του Συλόγου(sic) στη Β/θμια οργάνωση και τέλος τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και χωριστών υποψηφίων.

5. Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με το νόμο. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τάξη κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του αδιάβλητου αυτών. Απαγορεύεται σ’ όλη την διάρκεια της ψηφοφορίας η παραμονή στην αίθουσα ψηφοφορίας άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ενός αντιπροσώπου κάθε συνδυασμού και των ψηφοσυλλεκτών. Με εντολή της Εφορευτικής Επιτροπής οι ψηφοσυλλέκτες που εξέλεξε η Γ.Σ μπορεί να διανέμουν στα παρευρισκόμενα μέλη ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και χωριστών υποψηφίων και φακέλλους που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου.

Η εφορευτική επιτροπή προβαίνει σε σύντομη ενημέρωση των μελών για τον τρόπο της εκλογής, καθώς και σε διευκρινιστικές απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα των μελών μετά την διανομή των ψηφοδελτίων. Μετά την διανομή των ψηφοδελτίων και αφού διαπιστωθεί μαζί με τους παρευρισκόμενους αντιπροσώπους των συνδυασμών και χωριστούς υποψηφίους, ότι η ψηφοδόχος είναι άδεια, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο και σφράγισή της.

7. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται το άνοιγμα της ψηφοδόχου και αρχίζει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που πήρε κάθε συνδυασμός ή χωριστός υποψήφιος, καθώς και οι σταυροί που πήρε ο κάθε υποψήφιος κάθε συνδυασμού κ.λ.π. Σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παραβρίσκονται ανά εις αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού καθώς και οι ξεχωριστά υποψήφιοι.

8. Αν ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο η ψηφοφορία, τότε ξαναγίνεται μετά από 15 μέρες, από την ημέρα της ματαίωσης της με ευθύνη της ίδιας της Εφορευτικής Επιτροπής.

Αρθρο 30

1) Οι εκλογές των μελών του Δ.Σ γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκλογές κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

2) Το εκλογικό μέτρο προσδιορίζεται σαν το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των μελών του Δ.Σ παραλειπόμενου του κλάσματος.

3) Στην πρώτη κατανομή κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των ψήφων που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια (1) έδρα. Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες έδρες όσες είναι οι υποψήφιοι. Δεν έχει αναπληρωματικούς και δεν μετέχει στις άλλες κατανομές.

4) Στη δεύτερη κατανομή κατανέμονται οι αδιάθετες έδρες από μιά στους συνδυασμούς που συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων από την πρώτη κατανομή και που πλησιάζει περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

5) Στη τρίτη κατανομή αν μείνουν αδιάθετες έδρες απο την δεύτερη κατανομή κατανέμονται μεταξύ των συνδιασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μια έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

6)  Οι υποψήφιοι κάθε συνδιασμού που καταλαμβάνει τις έδρες είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσης. Οι υπόλοιποι είναι οι αναπληρωματικοί του κάθε συνδιασμού αντίστοιχα. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι πέντε σταυρούς ίσος είναι ο αριθμός των εκλεγέντων μελών το Δ.Σ. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού σταυρών το ψηφοδέλτιο προσμετράται στην παράταξη αλλά οι σταυροί δεν προσμεντρώνται στους υποψήφιους.

7) Σε περίπτωση που δεν κατέλθουν συνδυασμοί οι εκλογές διεξάγωνται(sic)με κοινό ψηφοδέλτιο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (με δικαίωμα αριθμού σταυρών όσες και οι θέσεις στο Δ.Σ).

8) Σε περίπτωση που έχουμε ισοψηφία και δύο συνδυασμούς γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας κάθε συνδυασμός λαμβάνει τις έδρες που δικαιούται. Η αδιάθετη έδρα καταλαμβάνεται από τον μη εκλεγέντα υποψήφιο που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς ανεξάρτητα τον συνδυασμό.

9) Η αίτηση του πρώτου συνδυασμού πρέπει να κατατεθεί στο Δ.Σ επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές. Αν δεν υποβληθεί αίτηση συνδυασμού επτά ημέρες πριν τις εκλογές τότε οι εκλογές γίνονται σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Την αίτηση των πρώτων συνδυασμών ανακοινώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. άμεσα στον πίνακα ανακοινώσεων και δίνει 48ωρη προθεσμία για να κατεθούν οι αιτήσεις και άλλων συνδυασμών.

10) Σε περίπτωση που δεν κατέλθουν συνδυασμοί υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν 48 ώρες πριν την ώρα διεξαγωγής της συνέλευσης και η εκλογή γίνεται σύμφωνα με την παρ 7 του παρόντος.

11) Κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος λαμβάνει μέρος στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και κάτω απο τον τίτλο “Για το Δ.Σ.” αναγράφονται οι αντίστοιχοι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά των ονομάτων τους. Ακολουθούν κάτω από το ν τίτλο “Για την Ελεγκτική Επιτροπή” οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά των ονομάτων τους.

11) Κάθε μέλος υποχρεούται να ψηφίσει τους υποψήφιους ενός μόνο συνδυασμού ή ένα μόνο μεμονωμένο υποψήφιο. Αν στο φάκελο βρεθούν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, η ψήφος είναι άκυρη. Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από το σύνολο των εδρών ή των αντιπροσώπων Εφόσον ένα ψηφοδέλτιο φέρει περισσότερους σταυρούς προτίμησης καταμετρείται(sic) στο συνδυασμό και λαμβάνεται σαν να μην έχει κανένα σταυρό. Για μεμονωμένους υποψηφίους δεν είναι απαραίτητοι οι σταυροί προτίμησης.

12) Η ανακήρυξη των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών για το Δ.Σ. την Ελεγκτική Επιτροπή γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή με το σύνθημα της απλής αναλογικής και όπως ο νόμος ορίζει.

13) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα

14) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους και οι υποψήφιοί του.

15) Οι κληρώσεις σε περιπτώσεις ισοψηφίας γίνονται όλες από την Εφορευτική Επιτροπή. Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή κληρώνει αν χρειαστεί για να καθορίσει και τη σειρά των αναπληρωματικών Τέλος κηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας και τους αναπληρωματικούς Το πρακτικό που συντάσσει η Εφορευτική Επιτροπή υπογράφεται και παραδίδεται στον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. Αυτός δε έχει την υποχρέωση να το παραδώσει στο νέο Πρόεδρο του Δ.Σ.

16) Με το ίδιο σύστημα εκλέγονται και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, και οι αντιπρόσωποι του Σωματείου στα Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια και λοιπά όργανα.


Αρθρο 31
Το Δ.Σ. που εξελέγη, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, η δε θητεία του αρχίζει με την παραλαβή της διοίκησης από το απερχόμενο Δ.Σ. που πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) μέρες αο την ανακήρυξη των μελών του.
Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στο νέο, όλα τα έγγραφα, ταμείο και κάθε περουσιακό(sic) στοιχείο του Σωματείου, αφού συντάσσεται γι’ αυτό το λόγο πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο του Σωματείου, αντίγραφο δε του πρακτικού επικυρωμένο έχει δικαίωμα να λάβει ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΚΟΥ

Αρθρο 32
Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού, απαιτείται να παραστούν στη Γ.Σ. τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) της δύναμης των μελών και η πλειοψηφία (2/3) από τους παρόντες.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορίας ξαναγίνεται, αν δε και στη δεύτερη ψηφοφορία επαναληφθεί η ισοψηφία, οι σχετικές προτάσεις προς το παραπάνω θέμα για την τροποποίηση του Καταστατικού θεωρούνται ότι δεν έγιναν ποτέ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Αρθρο 33
Το Σωματείο δεν διαλύεται εκτός αν παραμείνουν σε αυτό λιγότερα από 10 μέλη ή αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου.
Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η απαρτία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) στη Γ.Σ. κι η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
Στην περίπτωση που διαλύεται οριστικά το Σωματείο ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του σχετικού Νόμου, μετά το τέλος σε της εκκαθάρισης.        η περιουσία που τυχόν απομένει σε χρήματα, χρεώγραφα, κινητά κ.λ.π. , περιέχονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς φύλαξη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 34
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που θα αναγράφει:
α) Επωνυμία του Σωματείου
β) Έδρα του Σωματείου
γ) Έτος ίδρυσης του Σωματείου.

Αρθρο 35
Με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να προσληφθεί με αμοιβή Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου για συγκεκριμένη υπόθεση, ένας δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη ή απο όπου χρειαστεί.

Αρθρο 36
Ότι (sic) δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό και το Εσωτερικό Κανονισμό που προβλέπεται να συνταχθεί, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Αναγκαστικού Νόμου και των λοιπών περί Σωματείων και Ενώσεων Νόμων και διαταγμάτων που ισχύουν.

Αρθρο 37
Ειδικά οι αρχαιρεσίες που θα γίνουν μετά την έγκριση του Καταστατικού αυτού από το Πρωτοδικείο, θα διεξαχθούν όπως ορίζει το Καταστατικό, και το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την έγκρισή του.

Αρθρο 38
Το Σωματείο μπορεί να προσχωρήσει σε ένωση με άλλο δημοσιουπαλληλικό σωματείο καθώς και σε ενώσεις σωματείων με πρόταση του Δ.Σ και απόφαση της Γ.Σ όπως ορίζει ο νόμος 1264/82

Αρθρο 39
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα εννέα άρθρα ψηφίσθηκε στο σύνολό του και κατ’ άρθρο σήμερα από την Γ.Σ. και εγκρίθηκε, θα ισχύσει μετά την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης.

Θεσ/νικη, 11 Δεκεμβρίου 1989

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΤΩΝ 28 ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Advertisements